top of page
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

project template - תבניות לפרוייקט


השימוש בתוכנת רוויט מצריכה מהמשתמש לבצע הגדרות ראשוניות לפני תחילת הפרויקט.

הגדרות כמו : הגדרות גרפיות, מידות ויחידות מידה, הגדרות ה PROJECT BROWSER ועוד.

ישנם קבצי project template בסיסיים המגיעים אם התוכנה (out of the box) , קבצים אלה מכילים

הגדרות בסיסיות המאפשרות לנו להתחיל לעבוד, בצורה שותפת.

העניין מתחיל כאשר ברצוננו ליישם תהליכי עבודה המתאימים לנו , ולשיטות העבודה שאנו צריכים.

ההגדרות תצורת העבודה ברוויט הן אין סופיות, ויש המון הגדרות שניתן לשנות בכדי להגיע לאופן המדויק בו נרצה לראות את התוצאה הסופית שלנו .

להלן כמה דוגמאות לשימושים והגדרות ספציפיים בקובץ PROJECT TEMPLATE :

  1. סידור והגדרת ה PROJECT BROWSER ע"פ מבנה הפרויקט המתאים לנו.

  2. הגדרות של תבניות גרפיות ( VIEW TEMPLATE ) המאפשרות הבחנה למשל בין תכניות לביצוע ותכניות להיתר וכד'.

  3. תבניות מוכנות של SCHEDUALS המאפשרות קליטה ושימוש בנתוני הפרויקט כמו : רשימת חלונות, קירות וכד'

  4. קבצי משפחות (FAMILY ) המתאימות לנו לסוג הפרויקט הספציפי .

..... הרשימה הנ"ל היא רק הבסיס . האפשרויות להגדיר ולבנות קבצי TEMPLATE היא אין סופית.

מה הם היתרונות בעבודה עם קבצי TEMPLATE ?

  1. חיסכון משמעותי בזמן בניית המודל.

  2. חיסכון משמעותי בזמן חיפוש והתאמת משפחות (FAMILYS)

  3. נחסך הצורך בהגדרה והתאמות גרפיות לכל סוג של VIEW

.....ועוד, כמה שנשכלל וניבנה קובץ TEMPLATE המכיל הגדרות מדויקות ומפורטות יותר, העבודה השוטפת שלנו ב רוויט תהיה יעילה, נוחה, ומהירה יותר.

מצורפים שני סרטונים, אשר מדגימים את היתרון הגדול בעבודה עם PROJECT TEMPLATE .

הדוגמאות הן :

  • עבודה עם PROJECT BROWSER

  • עבודה עם VIEW TEMPLATE

 

bottom of page